Polityka gospodarcza po koronawirusie – wyniki badania Polskiej Sieci Ekonomii

We wrześniu 2020 r. Polska Sieć Ekonomii przeprowadziła badania dotyczące priorytetów i strategii dla polityki gospodarczej Polski po koronawirusie. Poniżej dostępne jest podsumowanie badania oraz wybrane wnioski.

Podsumowanie:

  • 77% jest zdania, że zamrażanie płac w trakcie recesji gospodarczej nie jest dobrym narzędziem stabilizacji budżetu państwa;
  • połowa badanych zdecydowanie zgadza się, że nierówności majątkowe i dochodowe zagrażają rozwojowi Polski, a kolejne 25% raczej zgadza się z tym stwierdzeniem;
  • 65% pytanych sądzi, że obecne zadłużenie Skarbu Państwa ma bezpieczny charakter;
  • jedynie 38% badanych ocenia, że zaplanowany na 2021 budżet Polski przewidujący dług publiczny powyżej limitu konstytucyjnego zagrażałby rozwojowi Polski.
  • jednocześnie usunięcia limitu zadłużenia jako bariery rozwojowej chce dziś porównywalna liczba badanych, co zachowania, przy aż 14% osób bez zdania;
  • aż 72% badanych jest zdania, że Społeczna Rada Fiskalna z udziałem organizacji pozarządowych i związkowych przyczyni się do rozwoju Polski – przeciwnego zdania jest zaledwie 5% ankietowanych.

Wśród priorytetów wydatkowych przeważają głosy na rzecz zwiększenia publicznego finansowania na:

  1. ochronę środowiska oraz regenerację ekologiczną;
  2. zmianę miksu energetycznego przy pomocy OZE energii jądrowej;
  3. korzystne społecznie innowacje technologiczne i badania naukowe;
  4. zwiększanie efektywności i dostępności usług publicznych.

Badanie przeprowadzono na przekrojowej próbie 60 ekonomistów i ekonomistek. Blisko 75% badanych to pracownicy naukowi, reprezentujący ośrodki badawcze z: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Bydgoszczy, Białegostoku oraz Wielkiej Brytanii. W badaniu wzięli też udział ekonomiści z organizacji pozarządowych (think-tanków), sektora finansowego oraz administracji.

Podobne wpisy